Get Adobe Flash player

Rejestracja, Statut ● Регистрација, Статут

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY MACEDOŃSKO-POLSKIEJ „WISŁA”

Artykuł 1

Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej „Wisła” jest stowarzyszeniem obywateli, w którym członkowie Towarzystwa mogą zrealizować cele i zadania przewidziane w tym Statucie. 

Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej “Wisła” jest organizacją apolityczną i niezyskowną.

Artykuł 2

Nazwa Towarzystwa brzmi: 

Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej „Wisła” (w dalszej części tekstu zwane Towarzystwem).

Siedzibą Towarzystwa jest Skopie, Republika Macedonii. 

 Towarzystwo, jeżeli zostaną stworzone odpowiednie warunki zgodnie z obowiązującą Ustawą o Stowarzyszeniach obywateli i fundacjach względnie liczba członków Towarzystwa jest większa od niezbędnego minimum potrzebnego do założenia Stowarzyszenia obywateli, może utworzyć swoje oddziały i w innych miastach w Republice Macedonii. 

Oddziały Towarzystwa w swojej pracy mają obowiązek przestrzegania Statutu Towarzystwa i za swoją pracę odpowiadają przed Zarządem Towarzystwa, odnośnie Walnym Zgromadzeniem jego członków.

Artykuł 3

Towarzystwo posiada okrągłą pieczęć o następującej treści: Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej „Wisła”, Skopie, Republika Macedonii. 

CELE I ZADANIA

Artykuł 4

Zadaniem Towarzystwa jest zjednoczenie sympatyków polskiej kultury i obyczajów w Republice Macedonii, jak również obywateli polskich, którzy mieszkają na stałe lub tymczasowo w Republice Macedonii. 

Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie polskiej kultury i obyczajów, nauczanie literackiego języka polskiego jak również pielęgnowanie macedońskiej kultury i obyczajów, a także nauczanie literackiego języka macedońskiego. 

Towarzystwo działa w kierunku szerzenia świadomości o potrzebie wspólnego życia obywateli w Republice Macedonii, szczególnie pomiędzy mieszkańcami przybyłymi z Polski i mieszkańcami Republiki Macedonii. 

Towarzystwo zapewnia wspólną pracę i wspólną i indywidualną odpowiedzialność jak również jawny charakter swej pracy. 

Towarzystwo działa na polu kultury, nauki, zabawy, sportu, rekreacji i prowadzi działalność humanitarną, pośredniczy pomiędzy gospodarczymi i niegospodarczymi podmiotami z Macedonii i Polski. Swoją działalność Towarzystwo kieruje na rozwój przyjaźni i współpracy gospodarczej pomiędzy obywatelami Republiki Macedonii i Polski. 

Praca Towarzystwa odbywa się w języku macedońskim i w alfabecie cyrylicy, a w razie zaistniałej potrzeby komunikowania się może być wykorzystywany język polski lub inny obcy język z użyciem odpowiedniej dla tego języka pisowni. W celu zrealizowania swoich zamierzeń i zadań Towarzystwo współpracuje z innymi towarzystwami i organizacjami w Republice Macedonii, 

Polsce i innych krajach. Ta współpraca realizowana jest poprzez bezpośrednie kontakty, wymianę informacji, publikacje, robocze i inne powiązania.

Artykuł 5

W celu realizowania swoich zadań Towarzystwo posiada swoją bibliotekę, czytelnię, wideotekę, audiotekę, poprzez które będzie się zaopatrywało w książki, czasopisma, wideo i audio taśmy; posiada szkołę języka polskiego i w razie potrzeby macedońskiego; organizuje kulturalno- literackie przedstawienia i spotkania oraz naukowe odczyty i wykłady, amatorskie przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania towarzyskie, zabawy, pikniki, wycieczki, publiczne wystawy i inne kulturalno-rozrywkowe przedsięwzięcia, wymianę między amatorskimi kulturalnymi i sportowymi towarzystwami i grupami. 

Towarzystwo w określonych przypadkach reprezentuje interesy swych członków przed oficjalnymi organami władzy (oddziały konsularne) w Republice Macedonii i w Polsce. 

W przypadku powstania odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych Towarzystwo w ramach swojej aktywności organizacyjnej może tworzyć kluby w miejscu swego zarejestrowania jak również w miastach na terenie Republiki Macedonii, gdzie istnieją już oddziały Towarzystwa.

Artykuł 6

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych i honorowych. 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy obywatel Republiki Macedonii, który dobrowolnie podpisze deklarację członkowską. 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać i obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który mieszka na stałe lub czasowo w Republice Macedonii, od momentu zapoznania się z przetłumaczoną treścią Statutu i swoim własnoręcznym podpisem na deklaracji członkowskiej zobowiąże się do przestrzegania jego postanowień. 

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna albo prawna z Republiki Macedonii lub Polski, która jest szczególnie zasłużona w rozwoju przyjacielskich, kulturalnych, naukowych i gospodarczych stosunków pomiędzy Republiką Macedonii i Polską jak również przyczyniania się do jego rozwoju i rozszerzania działalności. 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu. 

W pracy i działalności Towarzystwa jako członkowie i konsultanci mogą uczestniczyć i sympatycy Towarzystwa, w sferze podejmowania decyzji nie mają prawa głosu.

Artykuł 7

Członkiem Towarzystwa zostaje się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej, która w wypadku wyłączenia lub przerwania jego członkostwa według tego Statutu, obowiązkowo zwraca się członkowi, odnośnie archiwira się. 

Towarzystwo prowadzi rejestr swoich członków, który się aktualizuje raz w roku.

Artykuł 8

Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu, jak również regulaminu obowiązującego w pomieszczeniach Towarzystwa. 

Każdy członek Towarzystwa winien troskliwie opiekować się mieniem Towarzystwa i szerzyć dobrą opinię o nim, działać w celu realizacji założeń i zadań, zawsze i wszędzie pracować dla rozwoju pracy Towarzystwa, regularnie opłacać składki członkowskie.

Artykuł 9

Członkowie Towarzystwa mają prawo do: 

a. uczestniczenia w pracach Towarzystwa, jego władzach i sekcjach; 

b. uczestniczenia w pracach Walnego Zgromadzenia; 

c. zgłaszania propozycji i idei władzom Towarzystwa; 

d. wypożyczania książek, czasopism, audio i wideo taśm i korzystania z innych przywilejów, które proponuje Towarzystwo; 

e. wybierania i bycia wybranym do władz Towarzystwa.

Artykuł 10

Członkostwo w Towarzystwie wygasa w przypadku, gdy:

a. członek Towarzystwa na piśmie zgłosi swoje wystąpienie lub przez dłuższy okres bez wyjaśnienia, nie uczestniczy w pracach Towarzystwa; 

b. z powodu niepłacenia składek członkowskich, pomimo upomnienia;

c. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, działania na szkodę Towarzystwa i nieodpowiednie zachowanie;

d. opuszczenia Republiki Macedonii;

e. w wypadku śmierci.

Zarząd winien swą decyzję o wykluczeniu z członkostwa Towarzystwa dostarczyć w formie pisemnej z wyjaśnieniem swej decyzji członkowi, a ten ma prawo odwołania się od niej, które na piśmie dostarcza Walnemu Zgromadzeniu.

Członkostwo wykluczonego jest tymczasowo zawieszone do momentu otrzymania ostatecznej decyzji Walnego Zgromadzenia, a członek w tym okresie nie może aktywnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa.

Artykuł 11

Władzami Towarzystwa są: 

a. Walne Zgromadzenie; 

b. Zarząd; 

c. Komisja Rewizyjna. 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjne, jak również przewodniczący Towarzystwa wykonują swoją pracę bezpłatnie i dobrowolnie. Wszyscy są wybierani i odpowiadają za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

Artykuł 12

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i w jego skład wchodzą wszyscy członkowie Towarzystwa. Walne Zgromadzenie zwołuje się co najmniej raz w roku. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa i zaproszeni goście. Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu z inicjatywy członków Zarządu lub z inicjatywy co najmniej 1/5 (jednej piątej) jej aktywnych członków. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. wybór prezydium z obecnych członków, które kieruje dalszą pracą Walnego Zgromadzenia; 

b. wybór komisji dla ustalenia listy kandydatów do władz i komisji skrutacyjnej, protokolanta i osób uwierzytelniających protokół; 

c. wybór przewodniczącego Towarzystwa jak również członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

d. potwierdzenie przyjęcia zwyczajnych członków Towarzystwa i nadawanie godności członków honorowych; 

e. wybór delegatów na Walne Zgromadzenia związków i stowarzyszeń obywateli, których Towarzystwo jest członkiem; 

f. rozpatrywanie sprawozdań z pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, innych komisji i sekcji w minionym okresie sprawozdawczo-wyborczym, sprawozdań z działalności finansowej i stanu majątkowego Towarzystwa; 

g. zatwierdzenie pracy Zarządu i Komisji rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie upewni się o prawidłowości prowadzonych prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy, musi przedsięwziąć kroki w celu zabezpieczenia mienia i interesów Towarzystwa; 

h. decydowanie o wysokości wpisowego i składek Towarzystwa; 

i. podejmowanie uchwał i zobowiązań w sprawie podpisywania umów ważnych dla pracy Towarzystwa; 

j. podejmowanie decyzji dotyczących udziału Towarzystwa w działalności innych związków, stowarzyszeń i społecznych organizacji; 

k. uchwalanie ramowych rocznych planów i programów działalności Towarzystwa;  

l. uchwalanie Statutu Towarzystwa i podejmowanie decyzji w sprawie jego zmian i uzupełnień; 

m. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w sprawach tworzenia oddziałów Towarzystwa na terenie Republiki Macedonii. Oddziały Towarzystwa zobowiązane są pracować zgodnie ze Statutem Towarzystwa i zobowiązane są wybrać lokalne kierownictwo zgodnie ze Statutem; 

n. podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnego rozwiązania Towarzystwa lub też przyłączenia do innych Towarzystw; 

o. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia klubów, śledzenia ich pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z ich działalności i pracy finansowej.

Artykuł 13

Walne Zgromadzenie prowadzi i jemu przewodniczy prezydium w składzie trzech osób. W czasie trwania Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół. Walne Zgromadzenie podejmuje prawomocne postanowienia i decyzje jeżeli obecna jest połowa aktywnych członków uprawnionych do głosowania. 

Jeśli w ciągu 30 minut od planowanego terminu rozpoczęcia Zgromadzenia nie przyjdzie odpowiednia liczba członków, która zabezpieczy potrzebne kworum (zwykła większość), termin następnego Walnego Zgromadzenia wyznacza się za 7 dni. 

W przypadku, gdy w drugim terminie nie ma kworum, Walne Zgromadzenie rozpoczyna swoją pracę i podejmuje prawomocne postanowienia i decyzje z obecnością 1/4 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

Artykuł 14

Walne Zgromadzenie zwołuje się co najmniej 15 dni przed datą jego rozpoczęcia, zawiadamiając jego członków pisemnie o jego terminie i proponowanym porządku obrad. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi się zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. Podczas głosowania decyzje podejmowane są jawnie, zwyczajną większością głosów obecnych członków. Podczas dyskusji i podejmowania uchwał według artykułu 12 punkt j, l, n o, decyzje podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych członków. Podczas wyboru władz Towarzystwa głosowanie jest jawne. Jeżeli obecni członkowie Towarzystwa zadecydują inaczej, głosowanie może być tajne. Wybrani są ci kandydaci, którzy otrzymali najwiekszą liczbę głosów od obecnych członków.

Artykuł 15

W skład Zarządu wchodzi 7 członków. Oprócz regularnie wybranych 7 członków Zarządu, w pracy tego ciała uczestniczy i po jednym przedstawicielu z oddziałów Towarzystwa utworzonych na terenie R. Macedonii. 

Większość członków Zarządu stanowią obywatele R. Macedonii 

Zarząd ze swych szeregów wybiera 2-wiceprzewodniczących Towarzystwa, sekretarza (sekretarzy), skarbnika, przewodniczących poszczególnych sekcji i komisji (przewodniczących poszczególnych sekcji i komisji może wybierać i z innych członków Towarzystwa). 

W pracy Zarządu uczestniczyć mogą (przez cały czas lub na czas ograniczony w zależności od potrzeb) honorowi członkowie lub sympatycy, o czym decyduje Zarząd, podejmując odpowiednią uchwałę. 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. przygotowanie zebrań Walnego Zgromadzenia; 

b. realizacja uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa; 

c. organizowanie pracy między kolejnymi posiedzeniami Walnego Zgromadzenia; 

d. przygotowanie projektu Statutu, jego zmian i uzupełnień, jak również i innych decyzji, króre zatwierdza Walne Zgromadzenie; 

e. wprowadzanie w życie statutowych uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia; 

f. przygotowanie, w formie propozycji, programów działalności i polityki finansowej; 

g. przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań z pracy Towarzystwa; 

h. decydowanie o wyłączeniu określonych członków z szeregów Towarzystwa z powodu wykroczeń statutowych. 

Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Towarzystwa, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są na Walnym Zgromadzeniu z szeregów aktywnych członków Towarzystwa na okres 2 lat bez ograniczeń.

Artykuł 16

Zarząd niektóre z zadań Towarzystwa powierza swoim sekcjom i klubom, które pracują pod nadzorem Zarządu. Liczba sekcji jest ustalana w zależności od potrzeb. Zarząd jest odpowiedzialny za pracę sekcji i klubów. 

Poszczególne sekcje i kluby pracują według swojego harmonogramu, który jest zatwierdzony przez Zarząd. Ich działalność finansowa jest zgodna z obowiązującym prawem finansowym.

Artykuł 17

Działalność finansowa Towarzystwa jest jawna i prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem finansowym. 

Skarbnik i zaopatrzeniowiec dostarczają pisemne sprawozdanie z pracy finansowej i mieniu Towarzystwa, za które odpowiadają. Na corocznym Walnym Zgromadzeniu przedstawia się niniejsze sprawozdanie, które wcześniej jest sprawdzone i zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną. Wszystkie dochody i wydatki ze środków finansowych Towarzystwa muszą być udokumentowane w formie pisemnej.

Artykuł 18

Skarbnik Towarzystwa prowadzi jego kasę, przyjmuje składki członkowskie, dobrowolne datki wg prawidłowo wypełnionych przekazów, zarejestrowanych w odpowiednim porządku. Wypłaca pieniądze po otrzymaniu rachunku, który jest sprawdzony i podpisany przez przewodniczącego Towarzystwa. 

Skarbnik Towarzystwa bierze udział w przygotowaniu rocznego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 19

Zarząd odbywa regularne zebrania przynajmniej raz w miesiącu. 

Przewodniczący ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego zebrania, gdy zachodzi taka potrzeba lub gdy tego zarząda co najmniej 1/3 członków Zarządu. 

Zarząd kieruje Towarzystwem w czasie trwania swego mandatu w okresie dwuletnim między wyborczymi Walnymi Zgromadzeniami. Uchwały i decyzje Zarządu są prawomocne, jeśli podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.

Artykuł 20

Przewodniczący Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo w pracy bieżącej i w kontaktach zewnętrznych, zgodnie z obowiązującym Statutem, przewodniczy obradom Zarządu, podpisuje przyjęcie korespondencji i przekazy płatnicze. 

Przewodniczący Towarzystwa wspólnie z członkami Zarządu wyznacza terminy obrad Zarządu, odnośnie posiedzeń Walnych Zgromadzeń. 

W przypadku nieobecności, obrady prowadzi jeden z wiceprzewodniczących. 

W przypadku dłuższej nieobecności, Zarząd mianuje jednego z wiceprzewodniczących Zarządu, aby pełnił funkcję Przewodniczącego Towarzystwa. 

Sekretarz (sekretarze) sporządza protokoły z obrad Zarządu, Walnego Zgromadzenia i innych ciał, prowadzi i przyjmuje korespondencję i prowadzi inną administracyjno-organizacyjną i techniczną działalność.

Artykuł 21

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 (trzech) członków wybranych na obradach Walnego Zgromadzenia i 2 (dwóch) członków z oddziałów z terenu Republiki. Wybierają oni spośród siebie swego przewodniczącego. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwoływane są, gdy zachodzi taka potrzeba. Uchwały i decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. 

Większość członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa są obywatelami R. Macedonii 

Komisja Rewizyjna sprawdza działalność finansową i majątkową Towarzystwa, gdy stwierdzi, że jest taka potrzeba, ale najrzadziej raz w ciągu roku. Po przeprowadzeniu kontroli dostarcza Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie. 

Przegląda i zatwierdza sprawozdanie z działalności finansowej i majątkowej które jest przygotowane na coroczne Walne Zgromadzenie. 

O swojej pracy informuje Walne Zgromadzenie.

Artykuł 22

Dla lepszego poinformowania członków Towarzystwa dotyczacej działalności Towarzystwa, odbywają się co jakiś czas zebrania Towarzystwa, na których prezentuje się sprawozdania z działalności Towarzystwa, poszczególnych sekcji i komisji. W czasie zebrań członkowie Towarzystwa mogą występować z propozycjami mającymi na celu polepszenie działalności Towarzystwa. 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Artykuł 23

Źródłami finansowania działalności Towarzystwa są:

- składki członkowskie;

- dobrowolne datki;

- donacje;

- prezenty;

- budżet R. Macedonii;

- budżet miasta Skopie;

- budżet samorządów lokalnych;

- środki finansowe przeznaczone na finansowanie konkretnych międzynarodowych programów z dziedziny kultury i wykształcenia ze strony polskiego Rządu i organizacji pozarządowych do pracy z emigracją (Dni kultury polskiej w Macedonii, Dni kultury macedońskiej w Polsce, polska szkoła pracująca w ramach Towarzystwa).

Środkami rozporządza Zarząd Towarzystwa wykorzystując je w celu: kupna książek, gazet i czasopism, audio i wideo taśm, jak i finansowania działalności bieżącej, która jest przewidziana programem pracy Towarzystwa, jak i pokrycia kosztów administracyjnych.

Zarząd Towarzystwa środki finansowe otrzymane po przedstawieniu konkretnych programów (projektów) przed rządowymi i pozarządowymi organizacjami , które zajmują się sprawami emigracji w Macedonii i w Polsce, będzie wydawał zgodnie z przeznaczeniem, a z realizacji ich, zobowiązany jest przedstawić sprawozdania do rządowych i pozarządowych organizacji zajmujących się emigracją.

Artykuł 24

Towarzystwo zaprzestaje swoją działalność, gdy zostaną spełnione warunki przewidziane Ustawą o Stowarzyszeniach i Fundacjach i to:

- jeśli liczba członków będzie mniejsza od liczy potrzebnej do założenia Towarzystwa;

- jeśli o tym zadecydują członkowie Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu z 2/3 większością obecnych.

Towarzystwo zaprzestaje swoją działalność w przypadku, jeżeli spełnione są warunki przewidziane w art. 52 i 56 Ustawy o Stowarzyszeniach Obywateli i Fundacjach.

Jeśli Towarzystwo zaprzestałoby swej działalności po uregulowaniu prawnych obciążeń finansowych, resztę majątku przekazuje się w depozyt szerszemu ugrupowaniu lub stowarzyszeniu albo asocjacji, jeśli Towarzystwo jest jej członkiem. W przypadku gdy nie jest, majątek przekazuje się w depozyt instytucji, którą wskaże Walne Zgromadzenie lub większość członków. Ta sama instytucja powinna wrócić majątek w momencie gdy Towarzystwo ponownie rozpocznie swoją działalność. W takim przypadku, niezbędne jest sporządzenie protokołu majątkowego Towarzystwa, który oddany jest w depozyt. Jeśli po 5 latach nie nastąpi reaktywacja pracy Towarzystwa, majątek oddany w depozyt zostaje przekazany Czerwonemu Krzyżowi w Republice Macedonii.

JAWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 25

Jawność działalności w stosunku do swoich członków Towarzystwo realizuje poprzez regularne zebrania, na których organa kierownicze prezentują sprawozdania ze swej pracy.

W stosunku do sympatyków i szerokiej publicznośc, jawność pracy Towarzystwo realizuje poprzez:

- pisemne informacje;

- organizowanie konferencji prasowych;

- określone działania, które są dostępne szerszej publiczności;

- publiczne środki przekazu w Republice Macedonii.

Artykuł 26

Statut i zmiany są prawomocne od dnia zatwierdzenia ich przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa względnie zatwierdzenia ich przez odpowiedni organ.

Artykuł 27

Zmiany i uzupełnienia Statutu są wprowadzane w taki sam sposób jak i jego uchwalanie.

Artykuł 28

Z chwilą zatwierdzenia zmian i uzupełnień Statutu Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej “Wisła” wygasa ważność Statutu Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy Macedońsko-Polskiej “Wisła” z dnia 12.06.1993 roku.

СТАТУТ НА ДРУШТВОТО НА МАКЕДОНСКО-ПОЛСКО ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА “ВИСЛА”

Член 1

Друштвото на Македонско - полско пријателство и соработка “Висла” е здруже­ние на граѓани во кое членовите на ова Друштво ќе ги остваруваат целите и задачите пред­видени со овој Статут.

Друштвото на Македонско - полско пријателство и соработка “Висла” е апо­ли­тич­ка и непрофитна организација.

Член 2

Името на Друштвото е:

ДРУШТВО НА МАКЕДОНСКО-ПОЛСКО ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРА­БОТ­КА “ВИСЛА” (во понатамошен текст - Друштво).

Седиштето на Друштвото е во Скопје, Република Македонија.

Друштвото, доколку се создадат услови согласно на Законот за здруженија на гра­ѓани и фондации, односно има зачленето повеќе од потребното членство за ос­но­ва­ње на здруженија на граѓани, може да формира свои разграноци и во другите градови во Република Македонија.

Разграноците на Друштвото во своето работење се должни да го почитуваат Ста­ту­тот на Друштвото и за својата работа одговараат пред Управниот одбор на Друш­тво­то, односно Собранието на членовите.

Член 3

Друштвото има тркалезен печат околу кое е напишано името на Друштвото: Друштво на Македонско-полско пријателство и соработка “Висла” и седиштето на Друштвото - ““Скопје, Република Македонија”.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 4

Задача на Друштвото е да ги обединува симпатизерите на полската култура и оби­чаи во Република Македонија, како и државјаните на Република Полска кои се пос­то­јано или времено населени во Република Македонија.

Целта на Друштвото е негување на полската култура и обичаи, изучување на пол­ски­от литературен јазик, како и негување на македонската култура и обичаи, односно изу­чување на македонскиот литературен јазик.

Друштвото ќе дејствува врз ширењето на свеста за потребата од заедничко жи­ве­е­ње на граѓаните во Република Македонија, но особено меѓу граѓаните доселени од Ре­пуб­лика Полска и граѓаните на Република Македонија.

Со својата организација Друштвото осигурува колективност во работењето, колективна и поединечна одговорност и јавност во работата.

Друштвото дејствува на полето на културата, просветата, хуманоста, забавата, спортот и рекреацијата и посредување меѓу стопанските и нестопанските субјекти на Република Македонија и Република Полска. Својата дејност Друштвото ќе ја насочува на развивање на пријателската и стопанска соработка меѓу граѓаните на Република Македонија и Република Полска.

Работата на Друштвото се одвива на македонски јазик и се користи кириличното писмо, а по потреба во комуникацијата може да се користи и полскиот или друг странски јазик со примена на соодветно писмо.

Во остварување на своите цели и задачи Друштвото соработува со други друштва и организации во Република Македонија, Република Полска и други држави. Оваа соработка се остварува преку непосредни контакти, размена на информации, публи­кации, деловни поврзувања и друг вид на контакти.

Член 5

За остварување на своите задачи Друштвото има своја библиотека, читална, видеотека, аудиотека преку кои ќе се набавуваат книги, списанија видео и аудио ленти; има училиште за изучување на полскиот, односно македонскиот јазик; приредува литературно-книжевни приредби и средби, разни научни и популарни предавања, аматерски и драмски претстави, проекција на филмови, другарски средби, забави, излети, екскурзии, јавни изложби и други културно-забавни манифестации, размена на аматерски културни и спортски друштва и групи.

Друштвото во одредени случаи ги застапува интересите на членството пред официјалните органи на власта (конзуларни одделенија) во Република Македонија, односно Република Полска.

Доколку се создадат материјални и организациони услови Друштвото, во рамките на своите организациони активности, може да формира клубови во местото на регистрацијата, како и во градовите на Република Македонија каде што има свои разграноци.

Член 6

Членовите на Друштвото се редовни и почесни.

Редовен член на Друштвото може да стане секој граѓанин на Република Македонија доброволно со чинот на потпишување на пристапницата.

Редовен член на Друштвото може да стане и државјанин на Република Полска, кој постојано или времено живее во Република Македонија, од моментот на запознавање со содржината на Статутот и со своерачен потпис на пристапницата за членство се обврзе дека ќе го почитува Статутот.

Почесен член на Друштвото може да стане физичко или правно лице од Република Македонија, осносно Република Полска кое има стекнато посебни заслуги за развојот на пријателските, културните, научните и стопанските односи помеѓу Република Македонија и Република Полска, како и за негување на посебни заслуги за развојот на Друштвото и неговите активности.

Почесни членови бира и проглалсува годишното собрание на Друштвото по предлог на Управниот одбор.

Во работата и активностите на Друштвото, како учесници или консултанти, можат да учествутат и сипматизери на Друштвото со тоа што во сверата на одлучувањето немаат право на глас.

Член 7

Член на Друштвото се станува со потполнување и потпишување на простапницата, која во случај на исклучување, или прекин на неговото членство, според овој Статут задолжително се враќа на членот односно се архивира.

Друштвото вопди регистар на членови кој се актуелизира еднаш годишно.

Член 8

Секој член на Друштвото е должен да се придржува кон Статутот на Друштвото, одлуките на Годишното собрание и Управниот одбор, како и куќниот ред во просториите на Друштвото.

Секој член на Друштвото е должен брижливо да го чува имотот и угледот на Друштвото, да делува во смисол на задачите и целите на Друштвото, секогаш и секаде да работи на унапредување на работата на Друштвото, редовно да ја плаќа чланарината.

Член 9

Права на членовите на Друштвото се:

a. Да учествува во работата на Друштвото и неговите органи и секции;

b. Да учествува во работата на Годишното собрание;

c. Да дава предлози и идеи до органите на Друштвото;

d. Да изнајмува книги, спасанија, аудио и видео ленти и да користи други погодности што ги нуди Друштвото;

e. Да бира и да биде биран во органите на Друштвото.

Член 10

Членството во Друштвото престанува во случај:

a. Ако членот најави истапување од Друштвото со писмен поднесок, односно подолг временски период апстинира од работата на Друштвото без за тоа да даде објаснување;

b. На членот кој по неколку опомени не ја измирува чланарината;

c. При исклучување на Управниот одбор заради кршење на статутарните норми, нанесување на штета на Друштвото, и недостојно однесување;

d. Иселување од Република Македонија;

e. Во случај на смрт.

Управниот одбор е должен писменото образложение на одлуката за исклучување да ја достави на членот, а тој понатаму има право на жалба што писмено ја поднесува до Годишното собрание.

Членството на исклучениот член се до конечната одлука на Годишното собрание му мирува, но членот не може активно да учествува во работата на Друштвото.

Член 11

Органи на Друштвото се:

a. Собрание на Друштвото;

b. Управен одбор;

c. Надзорен одбор.

Членовите на Управниот и Надзорниот одбор, како и Претседателот на Друштвото ја обавуваат својата функција аматерски и доброволно. Сите се избрани и одговараат за својата работа пред Собранието на Друштвото.

Член 12

Собранието на Друштвото е негов највисок орган и во негов состав влегуваат сите членови на Друштвото. Собранието се свикува најмалку еднаш годишно. На собранието може да присуствуваат сите членови на Друштвото и гости. Редовното Собрание го свикува претседателот на Друштвото на предлог на членовите на Управниот одбор, или на предлог на 1/5 (една петина) од активните членови.

Делокруг на работа на Собранието е:

a. Да бира работно претседателство од состав на присутните членови кое претседателство понатаму раководи со работата на Собранието;

b. Да бира кандидациона и изборна комисија, како и записничар и оверувачи на записникот;

c. Да избира претседател на Друштвото, како и членови на Управниот и Надзорниот одбор;

d. Да го потврдува приемот на редовните членови на Друштвото и да проглалсува почесни членови;

e. Да бира делегати во Собранието на сојузите и здруженијата на граѓани каде што Друштвото членува;

f. Да ги разгледува извештаите за работа на Управниот и Надзорниот одбор, Комисиите и секциите во изминатиот годишен период, извештатите за финансиско работење и состојбата со имовината на Друштвото;

g. Да ја одобри работата на Управниот и Надзорниот одбор, ако се увери во исправноста на таа работа. Ако се установи неисправност во работата да преземе мерки за зачувување на имовината и интересите на Друштвото;

h. Да одлучува за висината на уписнината и чланарината во Друштвото;

i. Да донесува заклучоци и одлуки за склучување на договори кои се битни за работа на Друштвото;

j. Да одлучува за зачленување на Друштвото во сојузи, здруженија и општествени организации;

k. Да донесува оквирни годишни планови и програми на Друштвото;

l. Да донесува статут на Друштвото и врши негови измени и дополненија;

m. Собранието може да донесе одлука за формирање на ограноци на Друштвото на територијата на Република Македонија. Овие ограноци се обврзуваат да работат според статутот на Друштвото и да вршат избор на локалното раководство согласно на Статутот;

n. Да донесува одлука за евентуално распуштање на Друштвото или припојување кон некои други Друштва;

o. Донесува одлука за формирање на клубови, ја прати нивната работа и ги одобрува годишните извештаи за работа и за финансиското работење.

Член 13

Собранието го води и со него претседава работно претседателство од 3 членови. На Собранието се води записник, Собранието донесува правосилни заклучоци и одлуки ако се присутни половина од активните членови со право на глас.

Ако во рок од 30 минути не дојдат доволен број на членови на Друштвото кои ќе обезбедат потребен кворум за работа (просто мнозинство) Собранието се закажува за 7 дена.

Доколку и на второто свикување не дојде доволен број на членови Собранието ја отпочнува работата и донесува правосилни заклучоци и одлуки со присуство на една четвртина од членовите на Друштвото со право на глас.

Член 14

Собранието се свикува најмалку 15 денови пред одржувањето, по писмен пат со приложен дневен ред. На Собранието се расправа замо за прашањата на Дневниот ред. При гласањето одлуките се однесуваат јавно со просто мнозинство од присутните членови. При расправа и доенсување одлуки по член 12, точка ј, л, н, о одлуки се донесуваат со двотретиснко мнозинство од присутните членови. При изборот на органите на Друштвото се гласа јавно. Ако присутните членови на Друштвото одлучат гласањето може да биде и тајно. Избрани се оние кандидати кои ќе добијат најмногу гласови.

Член 15

Управниот одборо има 7 членови. Покрај регуларно избраните седум членови на Управниот одбор – во работата на ова тело учествува и по еден претставител на ограниците на Друштвото формирани на територијата на Република Македонија.

Управниот одбор од своите редови избира двајца потпретседатели на Друштвото, секретар (секретари), благајник, претседатели на поедини секции и комисии (претседатели на одделни секции и комисии можата да се изберат и од другите членови на Друштвото).

Во работата на Управниот одбор (постојано или по потреба) може да учествуваат почесните членови или симпатизери за што ова тело донесува соодветна одлука.

Управниот одбор е задолжен да ги обавува следните активности:

a. Организира свикување на редовно собрание

b. Ги извршува заклучоците и одлукикте на Собранието на Друштвото;

c. Ја организира работата меѓу двете Собранија;

d. Го подготвува проектот на статутот, неговите измени и надополнувања, како и други одлуки кои ги потврдува Собранието;

e. Ги спроведува во дело статутарните одредби и заклучоците на Собранијата;

f. Изготвува како предлози програми за работа и финансиска политика;

g. Подготвување за предлог за усвојување на извештаи од работа од страна на Редовното собрание;

h. Одлуки за исклучување на одделни членови од Друштвото поради непочитување на Статутот.

Членовите на Управниот одбор не можат да бидат членови на Надзорниот одбор.

Претседателот на Друштвото и ченовите на Управниот и Надзорниот одбор ги бира Собранието од редовите на активните членови на Друштвото во период од две години – без ограничување.

Член 16

Управниот одбор поедини работи од работата на Друштвото ги доверува на своите секции и клубови, кои работат под надзор на Управниот одбор. Бројот на секциите се одредува по потреба. Управниот одбор е одговорен за работата на секциите и клубовите.

Поедини секции и клубови работат според свој деловник потврден од страна на Управниот одбор. Нивните сметки и инвентар се водат според законот за финансиско работење.

Член 17

Финансиското работење на Друштвото е јавно и се води според прописите за финансиско работење.

Благајникот и економот поднесуваат писмен извештај за финансиското и материјалното работење на Друштвото и за него се одговорни. На годишното собрание се поднесува таков извештај прегледан и потврден од Надзорниот одбор. Секој прилив и одлив на финансиски сретства во сметката на Друштвото мора да биде покриен со писмен документ.

Член 18

Благајникот на Друштвото ја води касата на Друштвото, прима чланарина, доброволни прилози врз основа на уредно пополнети уплатници по реден број. Ги исплатува сметките прегледани и потпишани од страна на Претседателот на Друштвото.

Учесник е во изработката на годишните финансики извештаи наменети за годишното собрание.

Член 19

Управниот одбор одржува редовни седници најмалку еднаш месечно.

Претседателот е обврзан да свика и вонреден состанок по потреба, или по барање на најмалку 1/3 (една третина) на членовите.

Управниот одбор раководи со Друштвото во текот на својот мандат помеѓу две изборни годишни собранија. Заклучоците и одлуките на Одброт се правосилни ако се донесени со просто мнозинско гласање на присутните членови.

Член 20

Претседателот на Друштвото го застапува и преставува Друштвото во тековните работи кон јавноста во склад со Статутот на Друштвото, председава со седницата на Управниот одбор, потпишува пошта и налози за плаќање.

Претседателот на Друштвото во координација со членовите на Управниот одбор ги свикува седниците на Управниот одбор, односно седниците на годишните и вонредните Собранија.

Во случај на отсутност седниците ги води потпреседателот.

Во случај на подолго отсуство Управниот одбор именува еден од потпретседателите на Друштвото за тоа време да ги врши должностите на претседател на Друштвото.

Секретарот (секретарите) ги водат записниците од седниците на одборот, Собранието и другите тела, пишува и прима пошта и врши други административно, организациони и технички работи.

Член 21

Надзорниот одбор се состои од 3 (тројца) членови избрани од страна на Собранието и двајца членови од разграноците од Републиката. Тие меѓусебе бираат свој претседател. Надзорниот одбор држи состаноци по потреба. Одлуки и заклучоци донесува со просто мнозинство.

Поголемиот дел на Надзорниот одбор се државјани на Република македонија.

Надзорниот одбор го прегледува финансисксото и материјалното работење на Друштвото кога мисли дека е тоа потребно, но најмалку двапати годишно, а за гоа поднесува писмен извештај до Управниот одбор и Собранието на Друштвото.

Го прегледува и одобрува извештајот за материјално и финансиско работење изготвен за годишното собрание.

За својата работа поднесува извештај на годишното собрание.

Член 22

За што подобро запознавање на членовите на Друштвото за активностите на Друштвото се одржуваат повремени состаноци на Друштвото на кои се поднесуваат извештаи за работата на Друштвото и поедини секции и комисии. На тие состаноци и членовите на Друштвото можат да поднесуваат предлози за унапредување на работата на Друштвото.

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 23

Извори на финансирање на активностите на Друштвото се:

- чланарината;

- доброволните прилози;

- поклони;

- буџет на Република Македонија;

- буџет на Град Скопје

- буџет на локалната самоуправа;

- финансиски сретства наменети за финансирање на конкретна програма од делот на културата о пбразование од страна на полската влада и невладини организации за соработка со иселениците (Денови на полска култура во Македонија, Денови на македонска култура во Полска, полското училиште кое работи во рамките на Друштвото.

Со овие средства ќе располага Управниот одбор на Друштвото, а истите ќе се користат за набавка на литература дневен печат и периодика, аудио и виедо касети, како и за финансирање на редовните активности предвидени според програмите за работа на Друштвото, како и за административни трошоци.

Управниот одбор на Друштвото финансиските сретства ги добива по презентирање на конкретна програма (проект) пред владините и невладините организации, кои се интересираат со иселеништвото во Македонија и Полска. Сретствата ќе се трошат согласно на нивната намена и нивната реализација е поврзано со поднесување на извештаи до владините и невладите организации кои се занимаваат со иселеништвото.

Член 24

Друштвото престанува со работа ако се исполнат условите согласно Законот за здруженија на група граѓани и фондации и тоа:

- ако бројот на членовите се намали под бројот потребен за основање;

- ако за тоа одлучат членовите на Друштвото на Годишно собрание со 2/3 (две третини) од присутните членови.

Друштвото престанува со работа ако се исполнат условите согласно на член 52 и 56 од Законот за здруженија на група граѓани и фондации.

Во колку Друштвото би престанало да работи по расчистувањето на законските побарувања остатокот од имовината се предава на чување во пошироката асоцијација или здружение на Друштвото, доколку Друштвото е таков член на некоја асоцијација. Доколку не е и имовината се предава на чување во институција за која ќе се изјасни Собранието, односно мнозинството членови. Истата институција е должна да ја врати имовината во моментот кога Друштвото ќе отпочне повторно да работи. Во таков случај потребно е да се направи записник на имовината на Друштвото која се предава на чување. Доколку по 5 години не се реактивира работата на Друштвото имовината која е дадена на чување се отстапува на “Црвениот крст” на Република Македонија.

ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО

Член 25

Јавноста во сопствената работа во однос на своето членство Друштвото ќе ја оствари преку редовни состаноци на кои органите на Управување ќе поднесуваат извештаи за работа.

Во однос на симпатизерите и пошироката јавност, јавноста во работата Друштвото ќе ја остварува преку:

- писмени информации;

- организирање на конференции за печат;

- преку одредени манифестации отворени за поширока јавност;

- преку јавните медиуми во Република Македонија

Член 26

Статутот и измените се правосилни со денот на неговото усвојување од страна на собранието на Друштвото односно потврдено од Надлежниот орган.

Член 27

Измените и дополненијата на Статутот се донесуваат на ист начин како и на неговото донесување.

Член 28

Од моментот на изгласувањето на измените и дополнувањата на Статутот на Друштвото за пријателство и соработка Висла престанува да важи Статутот на Друштвото за пријателство и соработка македонско - полска Висла од ден 12.06.1993 година.

Pobierz w formacie pdf Statut 

Превземи го Статутот во pdf формат